„Sú ľudia, ktorí svoje knihy ukladajú do svojej knižnice. Pán ukladá svoju knižnicu do svojich kníh.“

Nicolas Chamfort

Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020

Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0524

Názov projektu: Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020 (Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020)

Akronym projektu: CHRONUM

Odbor vedy a techniky: 50804 – Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty)

Charakter výskumu: Základný výskum

Začiatok riešenia projektu: 01.07.2020

Koniec riešenia projektu: 30.06.2024

Projekt je interdisciplinárny a uskutoční sa v odboroch Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty) a Historické vedy a archeológia. Výstupy projektu budú zamerané na inovatívne sprístupnenie poznatkov o dejinách knižníc, ktoré tvoria fundamentálnu súčasť kultúrneho dedičstva odzrkadľujúc kultúrnu, spoločenskú a výchovno-vzdelávaciu úroveň Slovenska a Slovákov a poskytujúc nevyvrátiteľné dôkazy o vklade Slovenska do európskeho kultúrneho dedičstva. Projekt je zameraný na primárnu heuristiku a základný výskum v oblasti získavania informácií a pertinentných pramenných dokumentov, ktoré podajú dôkaz o intelektuálnej úrovni obyvateľstva žijúceho na území dnešného Slovenska od obdobia stredoveku, ktorej dokladmi je zbierkotvorná činnosť vyústiaca do vzniku knižných zbierok, neskoršie knižníc. V súčasnosti neevidujeme informácie, ktoré by podávali prehľad o zakladaní, rozvoji i zániku knižníc rôzneho typu, vlastníkov i zamerania. Výskumnou témou projektu je získanie primárnych a pramenných dát, ktoré vytvoria a budú prezentovať chronologický retrospektívny pohľad na dejiny knižníc v prostredí digitálneho informačného priestoru. Výskumným problémom je materiálová dokumentácia konkrétnych prejavov zbierkotvornej činnosti a základných momentov inštitucionalizácie knižníc. Špecifickým výskumným problémom projektu je vizualizácia získaných dát prostredníctvom nových technológií a ich propagácia v kontexte popularizácie vedy. Všeobecný rámcový cieľ projektu vychádza z poznania, že súčasná úroveň informačných a komunikačných technológií poskytuje prostriedky na rekonštrukciu siete knižníc s interaktívnym prístupom pre širokú verejnosť.