Európsky fond regionálneho rozvoja -
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Názov a sídlo prijímateľa: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Partneri: Asseco CEIT, a.s., EVPÚ a.s., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach, ZF Slovakia, a.s.
Názov projektu: Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov
Miesto realizácie projektu: SR (Trnava, Nová Dubnica, Košice – mestská časť Staré Mesto, Žilina, Dolný Hričov, Liptovský Mikuláš, Dubnica nad Váhom, Bratislava – mestská časť Staré Mesto )

Výška poskytnutého NFP: 14 033 972,21 €
ITMS kód:
313011V334

Stručný opis projektu: Navrhovaný projekt rieši vysoko aktuálnu spoločenskú tému vývoja a nasadzovania unikátnych technológií pre dopravné prostriedky z hľadiska pohonu, akumulácie a distribúcie energie ako základný predpoklad dekarbonizácie dopravy a dopravných systémov. Dekarbonizácia dopravy je následne predpokladom pre zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie a klimatické zmeny.  Aktivity projektu jasne definujú mieru inovácií vo špecifických technických problematikách, ktorých riešením bude možné dosiahnuť primárne ciele definované v strategických dokumentoch napr. pre nízkoemisnú mobilitu. Rovnako tak možno konštatovať, že hlavné aktivity projektu predstavujú priame prepojenie na obsahové zameranie produktových línií, ktorými sú fyzikálne a technické problémy alternatívnych pohonov, systémy pre výrobu, distribúciu, zásobovanie, akumuláciu, rekuperáciu energie, systémy pre inteligentné riadenie nabíjacieho cyklu a konštrukčné prvky pre dopravné systémy.

Cieľ projektu: Projekt rieši tému vývoja a nasadzovania unikátnych technológií pre dopravné prostriedky z hľadiska pohonu, akumulácie a distribúcie energie ako základný predpoklad dekarbonizácie dopravy a dopravných systémov.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Na projekte spolupracujú

Dôležité odkazy

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI).

Úrad vlády Slovenskej republiky – sekcia koordinácie fondov EÚ

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII).

Oficiálne webové sídlo prijímateľa.

Centrálny informačný systém  pre programové obdobie 2014 – 2020 operačných programov eurofondov.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Úrad pre verejné obstarávanie.